Istanbul Medpoint Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”),Istanbul Medpoint (Hepsi birlikte “Istanbul Medpoint” olarak anılacaktır) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Politika’nın amacı, Istanbul Medpoint tarafından işletilmekte olan www.istanbulMedpoint.com sitesinin (“Platform”) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları ve tıp merkezlerimizde muayene ve tedavi olan kişiler (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Istanbul Medpoint ile paylaşılan veya Istanbul Medpoint’in, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği ve tedavi işlemleri için Istanbul Medpoint ile paylaşılan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
1. İşlenecek Veriler
Istanbul Medpoint, Veri Sahibi’nin rızasına bağlı olarak Veri Sahibi’nin kimlik bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri ile Platform’a konu hizmetlerin ve olası sağlık hizmetlerinin ifa edilmesi için gerekli olabilecek, Kanun ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri Platform üzerinden veya manuel ortamda işleyebilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda Genos Estetik ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.
Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun’un 3. ve 7. maddeleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Istanbul Medpoint, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri,Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması için, Platform’a üyelik söz konusu ise üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Istanbul Medpoint tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Istanbul Medpoint tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Istanbul Medpoint ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Istanbul Medpoint’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında,Veri Sahibi ile iletişime geçmek veya Platform üzerindeki deneyimi iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Istanbul Medpoint tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.
Istanbul Medpoint ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.Bu istisnalar; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin (Istanbul Medpoint ile Veri Sahibi arasında) kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.
3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kanun’un 6. maddesi kapsamında sayılan özel nitelikli kişisel verilerden olan kişisel sağlık verileriniz; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.
Istanbul Medpoint olarak ayrıca, Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında; hastaların tedavi sürecinin daha iyi görüntülenmesi, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Veri Sahibi’nin sağlık hizmetleri kullanımını analiz etme ve sağlık verilerini saklama, tıp merkezi içi raporlama, dijital pazarlama, hukuksal süreçlerin ve şikâyetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi amaçlarıyla, hastalarına sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, işlem anında ve sonrasında görüntü ve kayıt alabilecek ve bunları 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve sair mevzuata uygun olarak işleyebilecektir.
4. Kişisel Verilerin Aktarımı
Genos Estetik, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Genos Estetik’ in Veri Sahibi’ne sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Genos Estetik, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir. Kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesinde işaret edilen usul ve şartlar çerçevesinde, Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Platform üzerinden elektronik ortamda ve manuel olarak tıp merkezlerimizde toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından şahsen başvuru ile, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, info@istanbulmedpoint.com adresine, başvuru sahibinin Genos Estetik’e daha önce bildirdiği ve Istanbul Medpoint sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile yazılı olarak iletilebilecektir. Istanbul Medpoint, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Istanbul Medpoint’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde doğacak zararlardan Istanbul Medpoint sorumlu değildir.
7. Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Istanbul Medpoint, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre ve tedavi süresi boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Istanbul Medpoint, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
8. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
Platform’da sunulan hizmetlerden ve tıp merkezlerimizdeki sağlık hizmetlerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. İşbu Gizlilik Politikası, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Veri Sahipleri’ne önceden haber vermeksizin güncellenebilecektir.
Önemli Not
Güncelleme Tarihi 11.02 2020 22:48